תנאי שימוש – ש. ונציה

אנו מודים לך על שבחרת לגלוש לאתר האינטרנט ("האתר") של ש. ונציה בע"מ (להלן: "ש. ונציה"). ומקווים שאתרנו יוכל לסייע לך במציאת המוצר או השירות המבוקש.

פעילותך באתר מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש שלנו, המהווים הסכם משפטי מחייב.הוראות תנאי השימוש יחול ועל כל שימוש שייעשה על ידך באתר ש. ונציה ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר. השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי תנאי השימוש. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה במידה ואינך מסכים לפעול לפי התנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר ופנה אלינו באמצעי תקשורת אחר (למשל, בדוא"ל [email protected] או למספר הטלפון שלנו 035203400 ואנו נמצא את הדרך הטובה ביותר לסייע לך.

האתר משמש כאתר קטלוגי וכן, כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן: "המשתמש/ים" ו/או "הרוכש/ים") .

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש.


האספקה ומועדי האספקה כפופים לנסיבות של כוח עליון כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה, מצב חירום, וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות, חוסר במלאי יבואן/ספק וכיוצא בזה, ובמקרים כאמור, תיידע אתכם החברה במועד המוקדם האפשרי, בדבר האיחור ותאפשר לכם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר ככל שרלבנטי, או קבלת מוצר חלופי, או ביטול העסקה והשבת כספו.


החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם בכם, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עמכם בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר.


חברת ש.ונציה מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ועל כן מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר. 


קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר ש.ונציה.

 

תנאי השימוש, רציפות וזמינות האתר

 1. ש. ונציה מבהירה בזאת שהמידע המופיע באתר הינו למטרות אספקת מידע על החברה, מידע על מבצעים, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה. המוצרים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך האתר (מכר מרחוק), בכפוף לזמינותם במלאי ולאמור בתנאי שימושאלו.

   

 2. ש. ונציה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

   

 3. כל אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ש. ונציה ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ש. ונציה, ומחזיק באמצעי תשלום תקף, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי שימוש אלו.

   

 4. ש. ונציה רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות ו/או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא מוטלת עליה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שינוי ו/או הפסקת השירות כאמור.

   

 5. חלק מתכני השירות מסופקים על ידי גופים חיצוניים (צד שלישי), ואתם אף מאשרים כי שירות זה עשוי לאפשר גישה לשירותים או אתרי אינטרנט של גורמי צד שלישי. אתם מסכימים ליהנות מהשירותים ואתרי האינטרנט הללו ולגשת או להיכנס אליהם לאחר שיקול-דעת מתאים, וכי הנאה כזו תהיה כפופה לתנאים ולהתניות ביניכם ובין גורמי הצד השלישי האמורים, כולל אך לא מוגבל למחיר מוצרים וסחורות, מערכת אישור הזמנות, סכום הזמנה מרבי, משלוח מוצרים ומדיניות תשלומים. אתם אף מאשרים ומסכימים כי ש. ונציה אינה אחראית להסכם ביניכם ובין גורמי צד שלישי כאמור לעיל, ואף אינה אחראית לתכנים המסופקים על ידי גורמי הצד השלישי האמורים.

   

 6. אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך אתר ש. ונציה, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט, בהתאם לבקשת הגולש, מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

   

 7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ש. ונציה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו למשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה בהתאם לתנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, או המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול או בפעילותו התקינה של האתר.

   

 8. ש. ונציה אינה מתחייבת כי תענה לחלק או לכל דרישות המשתמש או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים במועד, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין ש. ונציה מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה, אם תושגנה, כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי דיוק ו/או אמינות המידע אשר יושג באמצעותו.

   

 9. ש. ונציה מבטיחה שמערכת המחשבים אשר משמשת את השירות כוללת את תקני האבטחה הסבירים המצופים ממערכת מעין זו.

   

 10. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע") עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "כפי שהם" ("As Is"), למען נוחות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומם, עשויים לחול שינויים במידע אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר. כל הסיכונים בנוגע לאיכות ולביצועים של שירות זה נותרים באחריותכם, כולל אך לא מוגבל לעלויות קשורות של השירות והתיקונים הנדרשים. ככל שמתיר החוק, ש. ונציה אינה מציעה אחריות מפורשת או מרומזת בנוגע לשירות זה ולכל מידע, תיעוד או מסמכים המסופקים במסגרת תנאי השימוש הללו, אחריות בנוגע לשירות זה, כולל אך לא מוגבל להבטחה כלשהי לסחירות או התאמה למטרה ספציפית, אחריות נגד הפרה או אחריות כלשהי הנובעת משימוש או ביצועים שהשתבשו. כמו כן, ש. ונציה אינה מציעה אחריות בנוגע לתוצאות שניתן להפיק מהשימוש בשירות זה, או אחריות בנוגע לדיוק והאמינות של המידע שניתן להשיג באמצעות שירות זה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות או התחייבויות מסוימות או הגבלה או אי הכללה של אחריות על נזקים שונים. לכן, חלק מסעיפי תניית הפטור והגבלת האחריות שצוינו לעיל עשויים שלא לחול עליכם.

   

 11. הסיכון המלא הנובע מהשימוש ו/או הביצועים של שירות זה נותרים באחריותכם. ש. ונציה, מעניקי הרישיונות שלה ונושאי המשרה, המנהלים, העובדים, הסוכנים והשותפים שלה לא יהיו אחראיים בשום מקרה על נזקים תוצאתיים, מקריים, ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים או אחרים מכל סוג שהוא (כולל אך לא מוגבל לנזקים עקב אובדן רווחים, הפרעות, אובדן מידע או נזק כספי אחר) אשר נובעים או קשורים לתנאי השימוש הללו או לשימוש או חוסר היכולת להשתמש בשירות או חלק כלשהו שלו, אפילו אם ש. ונציה קיבלה הודעה על האפשרות להתרחשותם של נזקים כאלה. תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים אי הכללה של אחריות או התחייבויות מסוימות או הגבלה או אי הכללה של אחריות על נזקים שונים. לכן, חלק מסעיפי תניית הפטור והגבלת האחריות שצוינו לעיל עשויים שלא לחול עליכם.

   

 12. ש. ונציה לא תישא באחריות עקב מידע שגוי או לא מדויק אשר נגרם על ידי משתמש אינטרנטי, עקב ציוד או תכנות הקשורים לשירות זה או משמשים אותו ועקב כל שגיאה טכנית או שילוב של הגורמים האמורים לעיל אשר עשויים להתרחש במהלך האדמיניסטרציה של שירות זה, כולל השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם ו/או עיכוב בהפעלה, בשידור, בהעברה, בקו תקשורת או טלפון, כשל או תקלה ברשת לוויינית או סלולרית, בעיות טכניות או עומסים ברשת האינטרנט או בשירות, כשל או תקלת תוכנה, גניבה, השמדה, פריצה, גישה לא מורשית, או שינוי של מידע ופגיעה או נזק למחשב שלכם אשר קשורים או נובעים מהשתתפות בפעילות המוצעת בשירות או הורדה של חומרים מהשירות.

   

 13. המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן: "מבצעים") בתנאים שתקבע ש. ונציה. ש. ונציה רשאית להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. ש. ונציה רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את התכנים ו/או חלק מהם, לרבות נתוני משובי משתמשים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור.

   

 14. ש. ונציה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש באתר. מפעילי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או המידע המוצג בו, שינויים בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.

   

 15. מובהר בזאת, כי אין באפשרות ש. ונציה לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר, ככל שיועלו. לפיכך, האחריות על תכנים אלה, מוטלת בלעדית על המשתמשים שהציבו אותם באתר.

   

 16. למרות האמור לעיל, וככל שתתאפשר העלאת תכנים על ידי המשתמשים, ש. ונציה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לערוך ו/או להשמיט, תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזאת ו/או על פי כל דין, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בהחלטת ש. ונציה לעשות כן כאישור לקבלת אחריות על התכנים, שלא הוצבו על ידה והמופיעים באתר.

   

 17. ש. ונציה תהא רשאית, מעת לעת, לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אחר, הודעות פרסומיות, מסחריות וכדומה (אך ורק אם הגולש הסכים לקבלת הודעות כאמור במפורש וכפוף למדיניות הפרטיות של ש. ונציהולדין החל).

   

 18. המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שש. ונציה אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר וכי הוא, המשתמש, אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה באתר. ש. ונציה, לרבות בעלי מניותיה, דירקטורים בה, מנהליה, עובדיה שלוחיה וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותי האתר או חלקם, לרבות בגין שיבושים ו/א ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

   

 19. ש. ונציה משקיעה מאמצים רבים על מנת להגן על פרטי ופרטיות המשתמשים, אך יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין אפשרות להבטחת הגנה מלאה על פרטים אלה. לפיכך, המשתמש פוטר את ש. ונציה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לכל פגיעה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מגילוי פרטים אלו, ללא קשר לסיבת גילויים. אנו מתחייבים שפרטי הלקוח לא יעבור לצד ג \ שלישי.

   

 20. חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם כדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה שלהוראת חוק כלשהו. משתמש אשר שהפר סעיף זה, ישפה את ש.ונציה, מייד עם דרישתה הראשונה, לרבות בגין כל דרישה, טענה או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו.

   

 21. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע ברישומי ש. ונציה, יגבר ויקבע המידע הרשום ברישומי ש. ונציה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומיה של ש. ונציה יהוו ראייה חלוטה בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש האתר, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם השימוש באתר.

   

 22. המשתמשים מחויבים למילוי הוגן שלפרטים מדויקים ונכונים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית.

   

 23. הרשמה באתר ש. ונציה מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות ש. ונציה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ש. ונציה, אלא אם כן סימן מבצע הפעולה במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.

   

 24. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ש. ונציה הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסופקה יחד עם המוצר לרוכש.

   

 25. ש. ונציה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, עד 7 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר , אלא אם כן נכתב אחרת באתר. ש. ונציה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. ש. ונציה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו. ש. ונציה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ש. ונציה לרבות שביתות, הגבלות גישה מסיבות ביטחוניות, השבתות וכיוצ"ב.

   

 26. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ש. ונציה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה. ש. ונציה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

   

  קניין רוחני

   

 27. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנו (כגון עיצוב, מידע, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סימני מסחר, סימני שירות, טכנולוגיה וכל תוכן קנייני אחר) הינם קניינה הבלעדי של ש. ונציה ו\או חברות הקשורות של ש. ונציה ו\או צדדים שלישיים שנתנו רשות לש.ונציה ו\או לחברות הקשורות לש. ונציה להשתמש בהם, ולמשתמש אין כל זכות (ולא ניתנת בזאת כל זכות) להעתיקם, להפיצם, ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בהם ו\או כל שימוש אחר העלול להפר את הזכויות הקנייניות של ש. ונציה ו\או חברות קשורות של ש. ונציה ו\או כל צד שלישי אשר נתן רשות לש. ונציה ו\או לחברות הקשורות לש. ונציה להשתמש בקניין הרוחני המופיע באתר. אתם מאשרים כי אין דבר בתנאי השימוש הללו אשר מקנה לכם זכות להשתמש באחד או יותר מהסימנים המסחריים, סימני השירות, שמות מוצרים או שירותים, סיסמאות, סמלי לוגו או תמונות השייכים לש. ונציה, אלא אם כן השגתם הסכמה בכתב מש. ונציה לעשות כן.

   

 28. אם אתם מודעים להפרה בפועל או הפרה אפשרית או עתידית של זכויות או חוקים הנוגעים לתכנים הנמצאים בשירות, או אם נדרשת מסירת הודעה על הפרה בהתאם לחוקים או התקנות הישימים, אנא העבירו את ההודעה אל [email protected] וש.ונציה תמשיך עם הנוהל המתאים בהתאם לחוק הישים.

   

  סמכויות שיפוט

   

 29. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים הניתנים באתר ותנאי השימוש בו ו/או בהם, יהיה לבית המשפט המוסמך לפי העניין בעיר תל אביב-יפו, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל ללא הפנייה לדין זר או לכללי ברירת הדין.

   

  שונות

   

 30. טעות סופר או סטייה בתיאור מוצר כלשהו באתר לא תחייב את ש. ונציה. טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, ובמקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים בפועל.

   

 31. האתר אינו משקף את מכלול השירותים הקיימים בש.ונציה ו/או אצל חברות אחיות ו/או בנות ו/או קשורות.

   

 32. ש. ונציה שומרת על הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. מוצע למשתמשים באתר להתעדכן בנוסח תנאי השימוש העדכני, כפי שיפורסם באתר מעת לעת.

   

 33. אתם מסכימים להגן, לפצות ולמנוע פגיעה ב-ש. ונציה, בחברות המסונפות אליה, שותפותיה, ספקיות השירותים שלה, המפיצים, מעניקי הרישיונות, נושאי המשרה, המנהלים והעובדים שלה מפני כל הפסד, נזק, אחריות והוצאות אשר עשויים לנבוע מטענה, תביעה או דרישה (כולל הוצאות סבירות של שכר טרחה של עורכי דין והוצאות משפט) הנובעים או קשורים להפרה שלכם של תנאי השימוש הללו, חוק או תקנה ישימים כלשהם או זכות של צד שלישי.

   

 34. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

   

 35. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

   

 36. שירות לקוחות. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ש. ונציה בדואר אלקטרוני [email protected],

בטלפון035203401 או בפקס 036875635 .

עודכן לאחרונה ביום: 28/08/2022

 

תקנון שימוש.docx